DRUKUJ
2020-01-14

Pełnomocnicy Rektora

·         Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych

Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

e-mail: pelnomocnik-Antonowicz@umk.pl

 1. Monitorowanie metodologii rankingów uczelni, a także zasad oraz kryteriów kompleksowej oceny jednostek naukowych w Polsce.
 2. Przygotowywanie dla rektora analiz naukometrycznych dotyczących Uniwersytetu, a także wchodzących w jego skład podstawowych jednostek naukowych.
 3. Opracowanie propozycji dotyczących kryteriów i sposobów wewnętrznej ewaluacji badań naukowych.
 4. Współpraca z Sekcją Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych oraz kierownikami podstawowych jednostek naukowych w zakresie ewaluacji badań naukowych.
 5. Reprezentowanie Uniwersytetu w wydarzeniach związanych z ewaluacją badań naukowych oraz krajowymi i zagranicznymi rankingami.

·         Pełnomocnik Rektora ds. Integracji i Innowacji

Prof. dr hab. Roman Bäcker

e-mail: pelnomocnik-Backer@umk.pl

 1. Identyfikowanie zagrożeń dla funkcjonowania Uniwersytetu i rekomendowanie rozwiązań ograniczających ryzyko ich wystąpienia.
 2. Proponowanie rozwiązań integrujących wszystkie jednostki Uniwersytetu.
 3. Przewodniczenie Komisji Doradczej.
 4. Prowadzenie na zlecenie rektora mediacji między jednostkami Uniwersytetu.

·         Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Collegium Medicum

Prof. dr hab. Adam Buciński

e-mail: pelnomocnik-Bucinski@cm.umk.pl

 1. Koordynacja organizacji zajęć dydaktycznych w Collegium Medicum na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych i doktoranckich.
 2. Współpraca z Prorektorem ds. Studenckich i Polityki Kadrowej oraz Prorektorem ds. Kształcenia w zakresie spraw studentów niepełnosprawnych w Collegium Medicum.
 3. Koordynowanie, w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Collegium Medicum i we współpracy w dziekanami wydziałów, uruchamiania nowych kierunków studiów, specjalności, studiów podyplomowych i doktoranckich w Collegium Medicum.
 4. Opiniowanie, na wniosek Prorektora ds. Collegium Medicum, tworzenia nowych i likwidowanie istniejących etatów dla nauczycieli akademickich z uwzględnieniem racjonalizacji obciążeń nauczycieli akademickich w Collegium Medicum.
 5. Zastępowanie Prorektora ds. Collegium Medicum w czasie jego nieobecności.

·         Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Rozwoju Collegium Medicum

Prof. dr hab. Mariusz Dubiel

e-mail: pelnomocnik-Dubiel@cm.umk.pl

 1. Koordynowanie działań dotyczących opracowania i wdrożenia strategii promocji Collegium Medicum w kraju i za granicą.
 2. Koordynowanie działań w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania promocją w Collegium Medicum.
 3. Koordynowanie działalności redakcji „Wiadomości Akademickich”.
 4. Wspieranie w porozumieniu z Prorektorem ds. Badań Naukowych, krajowych i zagranicznych inicjatyw promujących badania naukowe w Collegium Medicum.

·         Pełnomocnik Rektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju

Prof. dr hab. Danuta Dziawgo

e-mail: pelnomocnik-Dziawgo@umk.pl

 

·         Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania Strategii Uczelni Badawczej

Dr Agata Karska

e-mail: pelnomocnik-Karska@umk.pl

 1. Opracowywanie propozycji dotyczących rozwiązań systemowych mających na celu zwiększanie jakości badań naukowych na uczelni, realizowanych w szczególności w ramach priorytetowych obszarów badawczych.
 2. Proponowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie wsparcia administracyjnego oferowanego pracownikom w zakresie wnioskowania, realizacji i rozliczania grantów ze środków zewnętrznych.
 3. Działania mające na celu zwiększenie umiędzynarodowienia badań, kształcenia doktorantów oraz współpracy z biznesem m. in. z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
 4. Identyfikowanie i rekomendowanie rektorowi wysokiej jakości partnerstw międzynarodowych, które stwarzają możliwości szerokiej współpracy instytucjonalnej.

·         Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Uniwersytetu

Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

e-mail: pelnomocnik-Kunz@umk.pl

 1. Koordynowanie działań dotyczących opracowania i wdrożenia strategii promocji Uniwersytetu w kraju i za granicą.
 2. Koordynowanie działań w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania promocją UMK.
 3. Koordynowanie organizacji i przebiegu Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
 4. Koordynowanie działań Programu „Absolwent UMK”.

·         Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji

Dr Tomasz Wolniewicz

e-mail: Tomasz.Wolniewicz@umk.pl

 1. Planowanie strategii rozwoju w obszarze obsługi informatycznej jednostek Uniwersytetu.
 2. Inicjowanie działań związanych z rozwojem systemu informatycznego.
 3. Nadzorowanie działalności w zakresie informatyzacji.
 4. Sprawowanie nadzoru nad Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
 5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działaniami o charakterze informatycznym wydziałów, jednostek ogólnouczelnianych, jednostek międzywydziałowych i administracji Uniwersytetu.