2021-03-30

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego według stanu w dniu 1.01.2021 r.

Poniższe objaśnienia dotyczą informacji zawartych w obu raportach w Dziale 1. Dostępność architektoniczna:


Ad. 1. W budynkach mogą znajdować się następujące bariery architektoniczne:


- brak wind, mimo istnienia takiej potrzeby, lub istniejące windy niedostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- zbyt wąskie drzwi, korytarze i/lub schody;
- występowanie krawężników, progów, nierówności, przegród, filarów;
- brak powierzchni antypoślizgowych;
- brak systemów fakturowych oznaczeń nawierzchniowych;
- zbyt mały kontrast pomiędzy podłogą, ścianami, filarami i/lub drzwiami;
- brak oznaczeń kontrastowych na pierwszym i ostatnim stopniu schodów;
- brak poręczy po obu stronach schodów lub zastosowanie poręczy o niewłaściwym pochwycie,
- brak dostosowanych toalet lub toalety o niewłaściwych wymiarach lub wyposażeniu;
- brak oznaczeń w alfabecie Braille’a w istniejących windach, na drzwiach i poręczach;

Ad. 2. Mimo zastosowania uniwersalnego projektowania i/lub racjonalnych usprawnień w budynkach występują bariery architektoniczne utrudniające dostęp do budynków lub pomieszczeń.

Ad. 3 Podmiot zapewnia w części budynków informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny poprzez zastosowanie tablicy informacyjnej, planu lub schematu oraz w sposób głosowy – informacja przekazywana jest wchodzącym przez dyżurującego pracownika recepcji lub informacji.

Ad. 4. Wstęp do budynku reguluje art.  20a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ad. 5 Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami:
- brak procedur na wypadek ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami,
- brak szkoleń pracowników,
- brak schodowych wózków ewakuacyjnych lub pokojów oczekiwań na ewakuację.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się