2020-09-02

Senat na kadencję 2020 - 2024

Przewodniczący Senatu JM Rektor

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Członkowie Senatu

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uniwersytetu

 

prof. dr hab. Maria Barysz

prof. dr hab. Piotr Błajet

prof. dr hab. Rafał Czajkowski

prof. dr hab. Anna Drążkowska

dr hab. Artur Duda, prof. UMK

dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK

dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK

dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK

prof. dr hab. Tomasz Grzybowski

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Jacek Kubica

dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK

dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK

prof. dr hab. Alicja Majewska

prof. dr hab. Urszula Pasławska

ks. prof. dr hab. Jan Perszon

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK

prof. dr hab. Jan Sienkiewicz

dr hab. Artur Słomka, prof. UMK

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Artur Terzyk

dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK

dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski

prof. dr hab. Wojciech Zegarski

dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 

mgr Mateusz Badura

dr Maciej Balcerek

dr Anna Dubownik

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Andrzej Lewandowski

dr Maciej Markiewicz

dr Joanna Modrzyńska

dr Łukasz Pałkowski

dr Michał Piechowicz

dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek

dr Joanna Wińska

dr Bartosz Ziemkiewicz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

mgr Agnieszka Korzybska

mgr inż. Lidia Król-Durmowicz

mgr Anna Mielczarek-Taica

mgr Barbara Mikulska

 

Przedstawiciele doktorantów

 

mgr Radosław Komuda

lek. Szymon Suwała

 

Przedstawiciele studentów

 

Paweł Cybulski

Marcin Dorochowicz

Natalia Dulko

Wiktoria Gumińska

Michał Jabłoński

Szymon Jankowski

Maciej Olkiewicz

Wojciech Piętka-Baumgart

Radosław Sztupecki

Liwia Zakrzewska

Hubert Żurkiewicz

Maria Woźniak

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

 

Prorektor ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym - prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Wojciech Wysota

Prorektor ds. studenckich - prof. dr hab. Beata Przyborowska

Prorektor ds. kształcenia - prof. dr hab. Przemysław Nehring

Kanclerz Uniwersytetu - dr Tomasz Jędrzejewski

Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

Przedstawiciel Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy CM i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy - prof. dr hab. Paweł Burduk

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK - prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego - mgr Adam Wróblewski

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników CM - mgr Igor Makacewicz

Przewodniczący Samorządu Doktorantów - mgr inż. Jakub Szczepkowski

Przewodniczący Samorządu Studenckiego - Hubert Długołęcki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..