2016-09-16

Struktura Organizacyjna UMK

WYDZIAŁY

 ·        Wydział Chemii

·         Wydział Farmaceutyczny

·         Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

·         Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

·         Wydział Humanistyczny

·         Wydział Lekarski

·         Wydział Matematyki i Informatyki

·         Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

·         Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

·         Wydział Nauk Historycznych

·         Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

·         Wydział Nauk o Zdrowiu

·         Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

·         Wydział Prawa i Administracji

·         Wydział Sztuk Pięknych

·         Wydział Teologiczny

 

UNIWERSYTECKIE CENTRA NAUKOWE

 • Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL
 • Centrum Badań Kopernikańskich
 • Centrum Badań Naukowych Chorób Klatki Piersiowej
 • Centrum Badań Zmian Klimatu
 • Centrum Naukowe Ratzingerianum
 • Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

 • Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
 • Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera

UNIWERSYTECKIE CENTRA NAUKOWE NADZOROWANE PRZEZ DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW

 • Centrum Edukacyjno-Badawcze Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (WCh)
 • Centrum Badań nad Rodziną (WFiNS)
 • Centrum Języka i Kultury Chińskiej (WH)
 • Centrum Badań nad Ewolucją Języka (WH)
 • Centrum Badań Kitabistycznych (WH)
 • Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej (WNEiZ)
 • Centrum Badań Turystycznych (WNEiZ)
 • Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych (WNEiZ)
 • Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (WNEiZ)
 • Centrum Mediewistyczne (WNH)
 • Centrum Dziedzictwa Kulinarnego (WNH)
 • Centrum Archeologii Podwodnej (WNH)
 • Polsko-Chińskie Centrum Badań nad Turystyką (WNoZiGP)
 • Centrum Badań Polarnych (WNoZiGP)
 • Centrum Studiów Wyborczych (WPiA)
 • Centrum Badań nad Cyberprzestępczością (WPiA)
 • Ośrodek Studiów Fiskalnych (WPiA)
 • Uniwersyteckie Centrum Ekspertyz Prawnych (WPiA)
 • Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego (WSzP)

UNIWERSYTECKIE JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE

 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zespół Języka Angielskiego

Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM
 • Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie
 • Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK
 • Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK
 • Uniwersyteckie Centrum Sportowe

UNIWERSYTECKIE JEDNOSTKI POMOCNICZE I USŁUGOWE

 • Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”

Aula UMK

Chór Akademicki

Dyskusyjny Klub Filmowy „Niebieski Kocyk”

Klub „Od Nowa”

Uniwersytecka Rozgłośnia „Radio Sfera”

 • Archiwum UMK

Archiwum UMK – Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy

 • Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka Główna

Administracja Biblioteki

Oddział – Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckie

Oddział Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych

Oddział Czasopism

Oddział ds. Systemu Bibliotecznego Nowej Generacji

Oddział Gromadzenia i Kontroli Zbiorów

Oddział Informacji

Oddział Komputeryzacji i Digitalizacji Zbiorów

Sekcja Digitalizacji i Zasobów Cyfrowych

Oddział Konserwacji i Zabezpieczania Zbiorów

Oddział Magazynów

Oddział Opracowania Zbiorów

Oddział Pomorzoznawczy

Oddział Udostępniania

Oddział Zbiorów Specjalnych

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego

Gabinet Rękopisów

Gabinet Starych Druków

Gabinet Zbiorów Graficznych

Gabinet Zbiorów Muzycznych

Gabinet Zbiorów Kartograficznych

Biblioteki Wydziałowe i Instytutowe

Biblioteka Wydziału Chemii

Biblioteka Instytutu Fizyki

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Biblioteka Instytutu Archeologii

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

Biblioteka Wydziału Sztuk Pięknych

Biblioteka Wydziału Teologicznego

Biblioteka Wydziału Humanistycznego

Biblioteka Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

Biblioteka Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Biblioteka Instytutu Astronomii

Biblioteka Medyczna

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Sekcja Czasopism

Oddział Informacyjno-Bibliograficzny

Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych

Oddział Udostępniania Zbiorów

Sekcja Magazynów i Czytelni Ogólnej

Oddział – Regionalne Centrum Informacji Medycznej

Biblioteka Międzywydziałowa

Biblioteka Collegium Humanisticum

 • Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii
 • Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego
 • Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Dział Informatyzacji Administracji

Dział Informatyzacji Collegium Medicum

Dział Informatyzacji Toku Nauczania

Dział Informatycznych Zamówień Publicznych

Dział Obsługi MSK TORMAN

Dział Obsługi Technicznej

Dział Sieci Lokalnych

Dział Sieci Uniwersyteckiej

Dział Zasobów Informacyjnych

Samodzielne Stanowisko – Specjalista ds. e-learningu

 • Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
 • Wydawnictwo Naukowe UMK

Drukarnia i Introligatornia

Redakcja Toruń

Zespół ds. Dystrybucji i Magazynowania

Zespół ds. Promocji i Marketingu

Samodzielne Stanowisko Pracy – Koordynator ds. projektów zewnętrznych

Samodzielne Stanowisko Pracy – Koordynator ds. publikacji elektronicznych

 • Samodzielne Stanowisko ds. Doświadczeń na Zwierzętach CM

SZKOŁY DOKTORSKIE

 • Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dla dyscyplin w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych dla dyscyplin w dziedzinach nauk humanistycznych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki
 • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych dla dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych
 • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dla dyscyplin w dziedzinach nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych i rolniczych
 • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”

JEDNOSTKI MIĘDZYUCZELNIANE

 • Centrum Komunikacji Klinicznej
 • Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)
 • Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej

ADMINISTRACJA W TORUNIU

ADMINISTRACJA W BYDGOSZCZY

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się