2016-09-16

Struktura Organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UMK

WYDZIAŁY

1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

2. Wydział Chemii

3. Wydział Filologiczny

4. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

5. Wydział Humanistyczny

6. Wydział Matematyki i Informatyki

7. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

8. Wydział Nauk Historycznych

9. Wydział Nauk o Ziemi

10. Wydział Nauk Pedagogicznych

11. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

12. Wydział Prawa i Administracji

13. Wydział Sztuk Pięknych

14. Wydział Teologiczny

COLLEGIUM MEDICUM

1. Wydział Lekarski

2. Wydział Farmaceutyczny

3. Wydział Nauk o Zdrowiu

PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEBĘDĄCA WYDZIAŁEM

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

1. Archiwum UMK

2. Biblioteka Uniwersytecka

3. Uczelniane Centrum Informatyczne UMK

4. Uniwersyteckie Centrum Sportowe

5. Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji

6. Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

7. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"

8. Gimnazjum i Liceum Akademickie

9. Wydawnictwo Naukowe UMK

10. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

2. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

CENTRA UNIWERSYTECKIE

1. Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

2. Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera

3. Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów

4. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)

INNE JEDNOSTKI COLLEGIUM MEDICUM

1. Studium Medycyny Społecznej

2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

3. Biblioteka Medyczna

4. Archiwum Zakładowe

5. Samodzielne Stanowisko ds. Doświadczeń na Zwierzętach

6. Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK

7. Centrum Komunikacji Klinicznej

ADMINISTRACJA W TORUNIU

ADMINISTRACJA W BYDGOSZCZY

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się