2016-09-16

Struktura Organizacyjna UMK

·         Wydział Chemii

·         Wydział Farmaceutyczny

·         Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

·         Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

·         Wydział Humanistyczny

·         Wydział Lekarski

·         Wydział Matematyki i Informatyki

·         Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

·         Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

·         Wydział Nauk Historycznych

·         Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

·         Wydział Nauk o Zdrowiu

·         Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

·         Wydział Prawa i Administracji

·         Wydział Sztuk Pięknych

·         Wydział Teologiczny

 

UNIWERSYTECKIE CENTRA NAUKOWE

·         Centrum Badań Zmian Klimatu

·         Centrum Naukowe Ratzingerianum

·         Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

·         Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

·         Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera

 

UNIWERSYTECKIE CENTRA NAUKOWE NADZOROWANE PRZEZ DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW

·         Centrum Edukacyjno-Badawcze Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (WCh)

·         Centrum Badań nad Rodziną (WFiNS)

·         Centrum Języka i Kultury Chińskiej (WH)

·         Centrum Badań nad Ewolucją Języka (WH)

·         Centrum Badań Kitabistycznych (WH)

·         Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej (WNEiZ)

·         Centrum Badań Turystycznych (WNEiZ)

·         Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych (WNEiZ)

·         Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (WNEiZ)

·         Centrum Mediewistyczne (WNH)

·         Centrum Dziedzictwa Kulinarnego (WNH)

·         Centrum Badań Kopernikańskich (WNH)

·         Centrum Archeologii Podwodnej (WNH)

·         Polsko-Chińskie Centrum Badań nad Turystyką (WNoZiGP)

·         Centrum Badań Polarnych (WNoZiGP)

·         Centrum Studiów Wyborczych (WPiA)

·         Centrum Badań nad Cyberprzestępczością (WPiA)

·         Ośrodek Studiów Fiskalnych (WPiA)

·         Uniwersyteckie Centrum Ekspertyz Prawnych (WPiA)

·         Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego (WSzP)

 

UNIWERSYTECKIE JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE

·         Studium Medycyny Społecznej CM           

·         Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

                Zespół Języka Angielskiego

                Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

·         Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM

·         Samodzielne Stanowisko ds. Doświadczeń na Zwierzętach CM

·         Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK

·         Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK

·         Uniwersyteckie Centrum Sportowe

                Zespół ds. Sportu Akademickiego

                Zespół ds. Wychowania Fizycznego

 

UNIWERSYTECKIE JEDNOSTKI POMOCNICZE I USŁUGOWE

·         Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

·         Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”

                Aula UMK

                Chór Akademicki

                Dyskusyjny Klub Filmowy „Niebieski Kocyk”

                Klub „Od Nowa”

                Uniwersytecka Rozgłośnia „Radio Sfera”

·         Archiwum UMK

                Archiwum UMK – Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy

·         Biblioteka Uniwersytecka

                Biblioteka Główna

                               Administracja Biblioteki

                               Oddział – Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckie

                               Oddział Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych

                               Oddział Czasopism

                               Oddział ds. Systemu Bibliotecznego Nowej Generacji

                               Oddział Gromadzenia i Kontroli Zbiorów

                               Oddział Informacji

                               Oddział Komputeryzacji i Digitalizacji Zbiorów

                                               Sekcja Digitalizacji i Zasobów Cyfrowych

                               Oddział Konserwacji i Zabezpieczania Zbiorów

                               Oddział Magazynów

                               Oddział Opracowania Zbiorów

                               Oddział Pomorzoznawczy

                               Oddział Udostępniania

                               Oddział Zbiorów Specjalnych

                                               Gabinet Dokumentów Życia Społecznego

                                               Gabinet Rękopisów

                                               Gabinet Starych Druków

                                               Gabinet Zbiorów Graficznych

                                               Gabinet Zbiorów Muzycznych

                                               Gabinet Zbiorów Kartograficznych

                Biblioteki Wydziałowe i Instytutowe

                Biblioteka Medyczna

                               Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

                                               Sekcja Czasopism

                               Dział Informacyjno-Bibliograficzny

                                               Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych

                               Dział Udostępniania Zbiorów

                                               Sekcja Magazynów i Czytelni Ogólnej

                               Regionalne Centrum Informacji Medycznej

                               Samodzielne Stanowisko ds. księgozbiorów wydzielonych

                               Księgozbiory Wydzielone Katedr

                               Pracownia Kserograficzna

·         Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

                Samodzielne Stanowisko – Specjalista ds. e-learningu

                Zespół Systemów Sieciowych

                               Pracownia Sieci Lokalnych

                               Pracownia Sieci Uczelnianej

                               Pracownia Zasobów Informacyjnych

                Zespół Systemów Zarządzania Uczelnią

                               Pracownia Komputeryzacji Administracji Uczelni

                               Pracownia Komputeryzacji Collegium Medicum

                               Pracownia Komputeryzacji Toku Nauczania

                Laboratorium Systemów Obliczeniowych

                Laboratorium TORMAN

                Pracownia Obsługi Technicznej

                Pracownia Zasobów Sprzętowo-Programowych

·         Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

·         Wydawnictwo Naukowe UMK

                Drukarnia i Introligatornia

                Redakcja Toruń

                Zespół ds. Promocji i Marketingu

                Samodzielne Stanowisko Pracy – Koordynator ds. projektów zewnętrznych

                Samodzielne Stanowisko Pracy – Koordynator ds. publikacji elektronicznych

 

SZKOŁY DOKTORSKIE

·         Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dla dyscyplin w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

·         Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych dla dyscyplin w dziedzinach nauk humanistycznych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki

·         Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych dla dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych

·         Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dla dyscyplin w dziedzinach nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych i rolniczych

·         Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”

 

JEDNOSTKI MIĘDZYUCZELNIANE

·         Centrum Komunikacji Klinicznej

·         Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)

·         Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 

ADMINISTRACJA W TORUNIU

ADMINISTRACJA W BYDGOSZCZY

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się