2016-09-16

Struktura Organizacyjna UMK

WYDZIAŁY

 ·        Wydział Chemii

·         Wydział Farmaceutyczny

·         Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

·         Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

·         Wydział Humanistyczny

·         Wydział Lekarski

·         Wydział Matematyki i Informatyki

·         Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

·         Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

·         Wydział Nauk Historycznych

·         Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

·         Wydział Nauk o Zdrowiu

·         Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

·         Wydział Prawa i Administracji

·         Wydział Sztuk Pięknych

·         Wydział Teologiczny

 

UNIWERSYTECKIE CENTRA NAUKOWE

 • Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL
 • Centrum Badań Kopernikańskich
 • Centrum Badań Naukowych Chorób Klatki Piersiowej
 • Centrum Badań Zmian Klimatu
 • Centrum Naukowe Ratzingerianum
 • Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

 • Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
 • Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera

UNIWERSYTECKIE CENTRA NAUKOWE NADZOROWANE PRZEZ DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW

 • Centrum Edukacyjno-Badawcze Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (WCh)
 • Centrum Badań nad Rodziną (WFiNS)
 • Centrum Języka i Kultury Chińskiej (WH)
 • Centrum Badań nad Ewolucją Języka (WH)
 • Centrum Badań Kitabistycznych (WH)
 • Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej (WNEiZ)
 • Centrum Badań Turystycznych (WNEiZ)
 • Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych (WNEiZ)
 • Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (WNEiZ)
 • Centrum Mediewistyczne (WNH)
 • Centrum Dziedzictwa Kulinarnego (WNH)
 • Centrum Archeologii Podwodnej (WNH)
 • Polsko-Chińskie Centrum Badań nad Turystyką (WNoZiGP)
 • Centrum Badań Polarnych (WNoZiGP)
 • Centrum Studiów Wyborczych (WPiA)
 • Centrum Badań nad Cyberprzestępczością (WPiA)
 • Ośrodek Studiów Fiskalnych (WPiA)
 • Uniwersyteckie Centrum Ekspertyz Prawnych (WPiA)
 • Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego (WSzP)

UNIWERSYTECKIE JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE

 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zespół Języka Angielskiego

Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM
 • Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie
 • Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK
 • Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK
 • Uniwersyteckie Centrum Sportowe

UNIWERSYTECKIE JEDNOSTKI POMOCNICZE I USŁUGOWE

 • Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”

Aula UMK

Chór Akademicki

Dyskusyjny Klub Filmowy „Niebieski Kocyk”

Klub „Od Nowa”

Uniwersytecka Rozgłośnia „Radio Sfera”

 • Archiwum UMK

Archiwum UMK – Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy

 • Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka Główna

Administracja Biblioteki

Oddział – Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckie

Oddział Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych

Oddział Czasopism

Oddział ds. Systemu Bibliotecznego Nowej Generacji

Oddział Gromadzenia i Kontroli Zbiorów

Oddział Informacji

Oddział Komputeryzacji i Digitalizacji Zbiorów

Sekcja Digitalizacji i Zasobów Cyfrowych

Oddział Konserwacji i Zabezpieczania Zbiorów

Oddział Magazynów

Oddział Opracowania Zbiorów

Oddział Pomorzoznawczy

Oddział Udostępniania

Oddział Zbiorów Specjalnych

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego

Gabinet Rękopisów

Gabinet Starych Druków

Gabinet Zbiorów Graficznych

Gabinet Zbiorów Muzycznych

Gabinet Zbiorów Kartograficznych

Biblioteki Wydziałowe i Instytutowe

Biblioteka Wydziału Chemii

Biblioteka Instytutu Fizyki

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Biblioteka Instytutu Archeologii

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

Biblioteka Wydziału Sztuk Pięknych

Biblioteka Wydziału Teologicznego

Biblioteka Wydziału Humanistycznego

Biblioteka Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

Biblioteka Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Biblioteka Instytutu Astronomii

Biblioteka Medyczna

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Sekcja Czasopism

Oddział Informacyjno-Bibliograficzny

Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych

Oddział Udostępniania Zbiorów

Sekcja Magazynów i Czytelni Ogólnej

Oddział – Regionalne Centrum Informacji Medycznej

Biblioteka Międzywydziałowa

Biblioteka Collegium Humanisticum

 • Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii
 • Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego
 • Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Dział Informatyzacji Administracji

Dział Informatyzacji Collegium Medicum

Dział Informatyzacji Toku Nauczania

Dział Informatycznych Zamówień Publicznych

Dział Obsługi MSK TORMAN

Dział Obsługi Technicznej

Dział Sieci Lokalnych

Dział Sieci Uniwersyteckiej

Dział Zasobów Informacyjnych

Samodzielne Stanowisko – Specjalista ds. e-learningu

 • Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
 • Wydawnictwo Naukowe UMK

Drukarnia i Introligatornia

Redakcja Toruń

Zespół ds. Dystrybucji i Magazynowania

Zespół ds. Promocji i Marketingu

Samodzielne Stanowisko Pracy – Koordynator ds. projektów zewnętrznych

Samodzielne Stanowisko Pracy – Koordynator ds. publikacji elektronicznych

 • Samodzielne Stanowisko ds. Doświadczeń na Zwierzętach CM

SZKOŁY DOKTORSKIE

 • Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dla dyscyplin w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych dla dyscyplin w dziedzinach nauk humanistycznych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki
 • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych dla dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych
 • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dla dyscyplin w dziedzinach nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych i rolniczych
 • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”

JEDNOSTKI MIĘDZYUCZELNIANE

 • Centrum Komunikacji Klinicznej
 • Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)
 • Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej

ADMINISTRACJA W TORUNIU

ADMINISTRACJA W BYDGOSZCZY

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..