Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-01-14 08:05:08  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Pole category_id zmieniło wartość z '30783' na '48791'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id3078348791
2020-01-14 08:04:38  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Utworzono artykuł 289130 o nazwie 'Pełnomocnicy Rektora'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste289130
user_idpuste2502088
resource_idpuste1198
namepustePełnomocnicy Rektora
category_idpuste30783
language_idpuste1
shortpustepełnomocnicy
fullpuste

·         Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych

Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

e-mail: pelnomocnik-Antonowicz@umk.pl

 1. Monitorowanie metodologii rankingów uczelni, a także zasad oraz kryteriów kompleksowej oceny jednostek naukowych w Polsce.
 2. Przygotowywanie dla rektora analiz naukometrycznych dotyczących Uniwersytetu, a także wchodzących w jego skład podstawowych jednostek naukowych.
 3. Opracowanie propozycji dotyczących kryteriów i sposobów wewnętrznej ewaluacji badań naukowych.
 4. Współpraca z Sekcją Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych oraz kierownikami podstawowych jednostek naukowych w zakresie ewaluacji badań naukowych.
 5. Reprezentowanie Uniwersytetu w wydarzeniach związanych z ewaluacją badań naukowych oraz krajowymi i zagranicznymi rankingami.

·         Pełnomocnik Rektora ds. Integracji i Innowacji

Prof. dr hab. Roman Bäcker

e-mail: pelnomocnik-Backer@umk.pl

 1. Identyfikowanie zagrożeń dla funkcjonowania Uniwersytetu i rekomendowanie rozwiązań ograniczających ryzyko ich wystąpienia.
 2. Proponowanie rozwiązań integrujących wszystkie jednostki Uniwersytetu.
 3. Przewodniczenie Komisji Doradczej.
 4. Prowadzenie na zlecenie rektora mediacji między jednostkami Uniwersytetu.

·         Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Collegium Medicum

Prof. dr hab. Adam Buciński

e-mail: pelnomocnik-Bucinski@cm.umk.pl

 1. Koordynacja organizacji zajęć dydaktycznych w Collegium Medicum na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych i doktoranckich.
 2. Współpraca z Prorektorem ds. Studenckich i Polityki Kadrowej oraz Prorektorem ds. Kształcenia w zakresie spraw studentów niepełnosprawnych w Collegium Medicum.
 3. Koordynowanie, w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Collegium Medicum i we współpracy w dziekanami wydziałów, uruchamiania nowych kierunków studiów, specjalności, studiów podyplomowych i doktoranckich w Collegium Medicum.
 4. Opiniowanie, na wniosek Prorektora ds. Collegium Medicum, tworzenia nowych i likwidowanie istniejących etatów dla nauczycieli akademickich z uwzględnieniem racjonalizacji obciążeń nauczycieli akademickich w Collegium Medicum.
 5. Zastępowanie Prorektora ds. Collegium Medicum w czasie jego nieobecności.

·         Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Rozwoju Collegium Medicum

Prof. dr hab. Mariusz Dubiel

e-mail: pelnomocnik-Dubiel@cm.umk.pl

 1. Koordynowanie działań dotyczących opracowania i wdrożenia strategii promocji Collegium Medicum w kraju i za granicą.
 2. Koordynowanie działań w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania promocją w Collegium Medicum.
 3. Koordynowanie działalności redakcji „Wiadomości Akademickich”.
 4. Wspieranie w porozumieniu z Prorektorem ds. Badań Naukowych, krajowych i zagranicznych inicjatyw promujących badania naukowe w Collegium Medicum.

·         Pełnomocnik Rektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju

Prof. dr hab. Danuta Dziawgo

e-mail: pelnomocnik-Dziawgo@umk.pl

 

·         Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania Strategii Uczelni Badawczej

Dr Agata Karska

e-mail: pelnomocnik-Karska@umk.pl

 1. Opracowywanie propozycji dotyczących rozwiązań systemowych mających na celu zwiększanie jakości badań naukowych na uczelni, realizowanych w szczególności w ramach priorytetowych obszarów badawczych.
 2. Proponowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie wsparcia administracyjnego oferowanego pracownikom w zakresie wnioskowania, realizacji i rozliczania grantów ze środków zewnętrznych.
 3. Działania mające na celu zwiększenie umiędzynarodowienia badań, kształcenia doktorantów oraz współpracy z biznesem m. in. z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
 4. Identyfikowanie i rekomendowanie rektorowi wysokiej jakości partnerstw międzynarodowych, które stwarzają możliwości szerokiej współpracy instytucjonalnej.

·         Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Uniwersytetu

Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

e-mail: pelnomocnik-Kunz@umk.pl

 1. Koordynowanie działań dotyczących opracowania i wdrożenia strategii promocji Uniwersytetu w kraju i za granicą.
 2. Koordynowanie działań w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania promocją UMK.
 3. Koordynowanie organizacji i przebiegu Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
 4. Koordynowanie działań Programu „Absolwent UMK”.

·         Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji

Dr Tomasz Wolniewicz

e-mail: Tomasz.Wolniewicz@umk.pl

 1. Planowanie strategii rozwoju w obszarze obsługi informatycznej jednostek Uniwersytetu.
 2. Inicjowanie działań związanych z rozwojem systemu informatycznego.
 3. Nadzorowanie działalności w zakresie informatyzacji.
 4. Sprawowanie nadzoru nad Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
 5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działaniami o charakterze informatycznym wydziałów, jednostek ogólnouczelnianych, jednostek międzywydziałowych i administracji Uniwersytetu.
publishfrompuste2020-01-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustepelnomocnicy-rektora

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się