2020-09-02

Władze Dziekańskie 2020 - 2024 i adresy Wydziałów

Wydział Chemii

Gagarina 7, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-4302, +48-56-611-4302

e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Iwona Łakomska

Prodziekani:

dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK - ds. ekonomicznych i rozwoju

dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK - ds. organizacji i współpracy

dr Andrzej Wolan - ds. studenckich i dydaktyki

 

Wydział Farmaceutyczny

Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585-3541, +48 52 585 3675

e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

Prodziekani:

dr hab. Marcin Koba, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK - ds. kształcenia

dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK - ds. organizacyjnych i rozwoju

 

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Dziekan:

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK - ds. studenckich

dr Adrian Wójcik - ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

dr Anna Kola - ds. organizacji kształcenia

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-32-42, +48-56-611-2418

e-mail: wyfa@fizyka.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski

Prodziekani:

dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK - ds. kształcenia

dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK - ds. finansów i rozwoju

 

Wydział Humanistyczny

Dziekan:

dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK - ds. kształcenia

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK - ds. współpracy z zagranicą, organizacji i rozwoju

 

Wydział Lekarski

Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 3394, +48 52 585 3395

e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Prodziekani:

dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Anita Olczak, prof. UMK - ds. finansów i dydaktyki

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - ds. nauki

 

Wydział Matematyki i Informatyki

Chopina 12/18, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-34-10, +48-56-611-29-87

e-mail: wmii@mat.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Stanisław Kasjan

Prodziekani:

dr hab. Justyna Kosakowska, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK - ds. naukowych

dr Błażej Zyglarski - ds. informatyki

 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Dziekan:

prof. dr hab. Werner Ulrich

Prodziekani:

prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska - ds. studenckich i kształcenia

dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK - ds. mobilności i umiędzynarodowienia

dr Jarosław Sobolewski - ds. klinicznych

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Coll. Jana Pawła II, Gagarina 13a, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-46-00, +48 56-611-22-80

e-mail: dwneizst@umk.pl

Dziekan:

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

Prodziekani:

dr Ryszard Lorenczewski - ds. studenckich

dr Aranka Ignasiak-Szulc - ds. współpracy z zagranicą i rozwoju

dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK - ds. nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

Wydział Nauk Historycznych

Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

tel. +48 56-611-37-12, +48 56-611-37-74

e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Stanisław Roszak

Prodziekani:

dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK - ds. kształcenia i spraw studenckich

dr Jacek Rakoczy - ds. nauki i współpracy z otoczeniem zewnętrznym

 

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Stefana Batorego 39L, 87-100 Toruń

tel. 56-611-21-10,

e-mail: wnopib@umk.pl

Dziekan:

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. Beata Stachowiak-Panske, prof. UMK - ds. kształcenia

dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK - ds. studenckich

dr Katarzyna Kącka - ds. rozwoju i organizacji

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. +48-52 585-34-50, +48 52 585 34-51

e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Alina Borkowska

Prodziekani:

dr Marta Podhorecka - ds. studenckich

prof. dr hab. Grzegorz Grześk - ds. badań i rozwoju

dr Magdalena Weber-Rajek - ds. kształcenia

 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan:

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. inż. Krzysztof Rogatka - ds. kształcenia

 

Wydział Prawa i Administracji

Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-41-10, +48 56-611-40-05

e-mail: wpia@law.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prodziekani:

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK - ds. ekonomicznych i rozwoju

dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK - ds. współpracy z zagranicą i rozwoju

 

Wydział Sztuk Pięknych

Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-38-10,

e-mail: wsp@umk.pl

Dziekan:

dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK

Prodziekani:

dr Karolina Zimna-Kawecka - ds. kształcenia i spraw studenckich

dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK - ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Wydział Teologiczny

Gagarina 37, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-49-90, +48 56-611-49-91

e-mail: teologia@umk.pl

Dziekan:

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

Prodziekani:

ks. prof. dr hab. Janusz Szulist - ds. studenckich i kształcenia

ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK - ds. strategii badawczej i współpracy z zagranicą


 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..